Законы Бельгии

Belgische Grondwet (Constitution)

Constitution

LaConstitution Belge

Algemeen kieswetboek

Decreet van 10februari 2006 houdende wijziging van degemeentekieswet

Decreet van 10februari 2006 tot wijziging van deGemeentekieswet, deProvinciekieswet, dewet ophet geautomatiseerd stemmen enhet decreeti.v.m.decontrole opdeverkiezingsuitgaven

Gemeentekieswet 2006

Gerechtelijk Wetboek

Loi Electorale communale

Provinciekieswet 1921

Wet van 11april 1994 tot organisatie van degeautomatiseerde stemming

Wet van 11maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van degeautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van deuitgebrachte stemmen oppapier

Wet van 18december 1998 tot organisatie van degeautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing

Wet van 19maart 2004 tot toekenning van het actief kiesrecht bij degemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen

Wet van 7juli 1994— Debeperking endecontrole van deverkiezingsuitgaven voor deverkiezing van deprovincieraden endegemeenteraden [dedistrictsraden] envoor derechtstreekse verkiezing van deraden voor maatschappelijk welzijn

Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet 2006

Decreet van 6juli 2001 houdende deintergemeentelijke samenwerking

Gemeentedecreet 2005

Gemeentewet 2006

Koninklijk Besluit Van8 Oktober 1981 betreffende detoegang tot het grondgebied, het verblijf, devestiging enverwijdering van vreemdelingen

Law onBelgian International Cooperation 1999

Loi des Marches Publics 1993

Nieuwe gemeentewet

Organieke wet betreffende deOCMW’s

Provinciedecreet van 9december 2005

Provinciewet

Provinciewet (wet van 30april 1836 )

Wet opdeopenbare aanbesteding 1993

Wet overheidsopdrachten

Wet tot inrichting van decontrole opreizigers inlogementshuizen

Wet tot invoering van dewettelijke samenwoning

Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren ofdie vragen omals vluchteling teworden erkend

Wet van 12Jan 2007. —Wet tot wijziging van dewet overheidsopdrachten enbepaalde opdrachten voor werken, leveringen endiensten van 15juni 2006 (1)

Wet van 15December 1980 betreffende detoegang tot het grondgebied, het verblijf, devestiging endeverwijdering van vreemdelingen

Wet van 15januari 1990 houdende oprichting enorganisatie van een Kruispuntbank van desociale zekerheid

Wet van 20juli 2005 tot wijziging van degecoцrdineerde wetten van 16maart 1968 betreffende depolitie over het wegverkeer

Wet van 4juli 1962 betreffende deopenbare statistiek

Dewet van 11januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiлle stelsel voor het witwassen van geld endefinanciering van terrorisme

Law of11January 1993on preventing use ofthe Financial system for purpose oflaundering money

Law of11January 1993on preventing use ofthe financial system for purposes oflaundring money and terrorism financing

Loi Du5 Aout 1992 Sur LaFonction DePolice

Loi du11janvier 1993 relative аlaprйvention del’utilisation dusystйme financier aux fins dublanchiment decapitaux etdufinancement duterrorisme.

Loi du11janvier 1993. —relative аlaprйvention del’utilisation dusystиme financier aux fins dublanchiment decapitaux

Loi relative aux infractions terroristes 2003

Loi sur lacriminalitй informatique

Strafwetboek (Penal Code)

Wet Van5 Augustus 1992Op Het Politieambt

Wet betreffende terroristische misdrijven 2003

Wet houdende bepalingen tot bestrijding van demensenhandel envan dekinderpornografie

Wet van 13april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van demensenhandel envan dekinderpornografie

Wetboek van strafvordering

Burgerlijk Wetboek (Civil Code)

Huisvestingscode

Vlaamse Wooncode

Loi sur les pratiques ducommerce

Consumentenkrediet

Gesetz ьber die Handelspraktiken

Handelsregister

Loi belge sur les aspects juridiques ducommerce йlectronique

Loi du12juin 1991 relative aucrйdit аlaconsommation

Loi du14juillet 1991 sur les pratiques ducommerce etlaprotection des consommateurs

Loi du24.03.2003 modifiant laloi du12juin 1991

Loi relative aucrйdit аlaconsommation du12.06.1991

Loi relative аlacentrale des crйdits aux particuliers du10.09.2001

Loi sur lasignature йlectronique etles prestataires deservices decertification

Postcheque

Trade Practices Act 1991

Wet opdehandelspraktijken

Wet ophet consumentenkrediet 1991

Wet tot wijziging van dewet ophet konsumentenkrediet 1991

Wet van 12juni 1991op het consumentenkrediet

Wetboek van Koophandel

loi du22janvier 1945 sur larйglementation йconomique etles prix

van 14juli 1991 betreffende dehandelspraktijken endevoorlichting enbescherming van deconsument

wet van 22januari 1945 betreffende deeconomische reglementering endeprijzen

Act onthe Protection ofeconomic Competition 1999

Denieuwe Vennootschappenwet 1995 (commentaar)

Devennootschapswet

Dewet van 13april 1995 betreffende dehandelsagentuur

Loi du13aoыt 2004 relative аl’autorisation d’implantations commerciales

Loi sur les associations sans but lucratif 2002

Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif etles fondations.

Wet betreffende deverenigingen zonder winstoogmerk, deinternationale verenigingen zonder winstoogmerk endestichtingen

Wet betreffende deverenigingen zonder winstoogmerk, deinternationale verenigingen zonder winstoogmerk endestichtingen.

Wet tot bescherming van Economische mededinging (competition law)

Wet tot bescherming van deeconomische mededinging

Wet tot organisatie van deMiddenstand.

Wet van 13augustus 2004 betreffende devergunning van handelsvestigingen

Wet van 25/06/1993 betreffende deuitoefening endeorganisatie van ambulante enkermisactiviteiten, gewijzigd door dewet van 4juli 2005

Wetboek van Vennootschappen

Loi du3Juillet 1978de contrats detravail

Wet tot invoering van een wekelijkse rustdag innering enambacht

Wet van 7mei 1999op degelijke behandeling van mannen envrouwen

The Belgian Act onEuthanasia

Verordening geneeskundige verzorging van 28juli 2003

Wet van 14juli 1994 Verzekering voor geneeskundige verzorging enuitkeringen

BTW-Wetboek

Communautair Douanewetboek

Wet betreffende dealgemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben enhet verkeer daarvan endecontroles daarop

Wet van 24december 1996 betreffende devestiging endeinvordering van deprovincie- engemeentebelastingen

Wetboek van deBelasting over detoegevoegde waarde 2005

Wetboek van deinkomstenbelastingen 92

Wetboek van demet inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Belgium Bankruptcy Act

Belgium Reorganization Act

Law of2August 2002on the supervision ofthe financial sector and onfinancial services

Law of2March 1989 concerning the disclosure oflarge shareholders incompanies listed onthe Stock Exchange and regulating public take-over-bids

Law of22March 1993on the legal status and supervision ofcredit institutions

Law of6April 1995on secondary markets, onthe legal status and supervision ofinvestment firms, onintermediaries and investment advisers

Law onthe legal status and supervision ofcredit institutions

Loi sur les йtablissements demonnaie йlectronique

National Bank ofBelgium Organic Law

Wet opdeNationale Bank

Wet opdeboekhouding 17.07.1975

Wet ophet hypothecair krediet.

Wet van 17juli 2002 betreffende detransactie uitgevoerd met instrumenten voor deelektronische overmaking van geldmiddelen

Act of13june 2005 concerning the electronic communications

DeBelgische privacywet (1998)

Koninklijk Besluit van 4april 2003 tot het reglementeren van het versturen van reclameboodschappen via elektronische post

Law onPrivacy Protection 1992 modified 1998

Loi du13juin 2005 relative aux communications йlectroniques

Loi du13juin 2005 sur les communications йlectroniques (texte du13/6/2005)

Loi du16mars 2007 relative аlamodification delaloi du30mars 1995 concernant les rйseaux dedistribution d’йmissions deradiodiffusion etl’exercice d’activitйs deradiodiffusion dans larйgion bilingue deBruxelles-Capitale

Loi du17janvier 2003 relatif austatut durйgulateur des secteurs des postes etdes tйlйcommunications belges

Loi du20octobre 2000 introduisant l’utilisation demoyens detйlйcommunication etdelasignature йlectronique dans laprocйdure judiciaire etextrajudiciaire

Loi du30juillet 1979 relative aux radiocommunications etles dispositions envue del’exйcution decette loi

Loi du8juin 1998 relative aux radiocommunications des services desecours etdesйcuritй

Loi du9juillet 2001 fixant certaines rиgles relatives aucadre juridique pour les signatures йlectroniques etles services decertification

Loi portant des dispositions sociales, budgetaires etdiverses

Loi sur l’enregistrement abusif denoms dedomaine

Loi sur laprotection juridique des services аaccиs conditionnel (12/5/2003)

Telecommunications law 1991

Wet tot bescherming van depersoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegegevens

Wet van 11maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van dediensten van deinformatiemaatschappij

Wet van 13juni 2005 betreffende deelektronische communicatie

Wet van 15mei 2007 betreffende debescherming van deconsumenten inzake omroeptransmissie- enomroepdistributiediensten

Wet van 16maart 2007 tot wijziging van dewet van 30maart 1995 betreffende denetten voor distributie voor omroepuitzendingen endeuitoefening van omroepactiviteiten inhet tweetalig gebied Brussel

Wet van 17januari 2003 met betrekking tot het statuut van deregulator van deBelgische post- entelecommunicatiesector

Wet van 21/03/1991 betreffende dehervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Wet van 30juli 1979 betreffende deradioberichtgeving endebepalingen betreffende deuitvoering van deze wet

Wet van 8december 1992 betreffende debescherming van persoonlijke levenssfeer ten opzichte van deverwerking van persoonsgegevens

Wet van 8juni 1998 betreffende deradiocommunicatie van dehulp- enveiligheidsdiensten

Wet van 9juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels inverband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen encertificatiediensten

Algemeen Politiereglement voor deScheepvaart opdeBinnenwateren

Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het koninkrijk

Koninklijk besluit van 1december 1975 houdende algemeen reglement opdepolitie van het wegverkeer envan het gebruik van deopenbare weg

Koninklijk besluit van 9januari 1987 inzake demassa’s endeafmetingen van devoertuigen welke inhet internationaal verkeer tussen deLid-Staten van deBenelux Economische Unie zijn toegelaten.

Loi relative aux agents depolice, аleurs compйtences etaux conditions d’exercice deleurs missions

Luchtvaartwet

Wet Regeling Luchtvaart

Wet betreffende deagenten van politie, hun bevoegdheden endevoorwaarden waaronder hun opdrachten worden vervuld

Wet betreffende deluchtvaartondernemingen

Wet ophet Zakenvervoer van 3mei 1999

Wet van 05mei 1936op derivierbevrachting.

Wet van 16maart 1968 betreffende depolitie over het wegverkeer

Wet van 18februari 1969 betreffende demaatregelen ter uitvoering van deinternationale verdragen enakten inzake vervoer over deweg, despoorweg ofdewaterweg

Wet van 21APRIL 2007. —Wet tot wijziging van degecoцrdineerde wetten van 16maart 1968 betreffende depolitie over het wegverkeer

Wet van 28december 1967 betreffende deonbevaarbare waterlopen

Wet van 3mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over deweg.

Loi du20janvier 1999 sur laprotection dumilieu marin dans les espaces marins sous juridiction delaBelgique

Wet van 20januari 1999 tot bescherming van het mariene milieu indezeegebieden onder derechtsbevoegdheid van Belgiл

Wet van 22april 1999 betreffende deexclusieve economische zone van Belgiл indeNoordzee,

loi du22avril 1999 sur lazone йconomique exclusive delaBelgique dans lamer duNord

Auteurswet (copyright law)

Faillissementswet (insolvency law)

Larйglementation des prix

Law onCopyright and Neighboring Rights 1995

Law onthe Legal Protection ofTopographies ofSemiconductor Products 1990

Loi du28mars 1984 sur les brevets d’invention

Loi du30juin 1994 concernant laprotection juridique des programmes d’ordinateur

Loi du30juin 1994 relative audroit d’auteur etaux droits voisins

Octrooiwet (patent law)

Patent Law 1984 (amended 1997)

Bijzondere Wet Van6 Januari 1989Op Het Arbitragehof

Loi du6janvier 1989 relative aux traitements etpensions des juges, des rйfйrendaires etdes greffiers delaCour d’arbitrage

Loi spйciale du6janvier 1989 sur laCour d’arbitrage

Wet van 6januari 1989 betreffende dewedden enpensioenen van derechters, dereferendarissen endegriffiers van het Arbitragehof

DeHuurwet

Loi sur certains aspects juridiques des services delasociйtй del’information 2003

Wet betreffende bepaalde juridische aspecten van dediensten van deinformatiemaatschappij 2003

Wet van 20oktober 2000 tot invoering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen envan deelektronische handtekening indegerechtelijke endebuitengerechtelijke procedure

Wet van 28november 2000 inzake informaticacriminaliteit.

Banking Finance and Insurance Commission

Belgian Institute for Postal services and Telecommunications

Belgisch Staatsblad

Belgium telecommunication laws inFrench

Binnenlands Bestuur

Cour d’Arbitrage

Dienst Vreemdelingenzaken

Federal Public Service Finance

Federale overheidsdienst Justitie

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid

Fisconet : Belasting wetgeving (tax law)

Gezondheidswetgeving

Kruispunt van desociale zekerheid regelgeving

Matthias E. Stormes rechtsbladen

Ministerie van deVlaamse Gemeenschap— Vlaamse Codex (dutch)

National Bank ofBelgium

Pesticides аusage agricole (agriculture laws)

Telecommunicatie regelgeving

Wallex (French)

Wegwijs inhet Belgisch verkeersreglement

Wetgeving mbt politie

Wetgevingsindex (dutch)

Wetsvoorstellen

У Вас появились вопросы?

Свяжитесь с нами по любому удобному Вам телефону, указанному в шапке сайта. Либо отправьте свои вопросы специалисту и получите ответ в течение 15 минут.

Задать вопрос

Вопрос

*
*
 
*
Закрыть