Законы Нидерландов

Nederlandse Grondwet
Nederlandse Grondwet
The Constitution ofthe Kingdom ofthe Netherlands
The Constitution ofthe Kingdom ofthe Netherlands
Act onAdvocates
Wet Rechterlijke Organisatie
Elections Act
Elections Act , Act of28September 1989 containing new provisions governing the franchise and elections
Elections Act , Act of28September 1989 containing new provisions governing the franchise and elections
Kiesbesluit
Kieswet
AKW: deAlgemene Kinderbijslagwet
AOW: deAlgemene Ouderdomswet
Algemene Wet Bestuursrecht
Algemene Wet Bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 1992
Anw: deAlgemene nabestaandenwet
Crisis- enherstelwet
Gemeentewet
General Administrative Law Act
General Administrative Law Act
Government Accounts Act 2001
Intelligence and Security Services Act 2002
Kaderwet SZW-subsidies
Law onStatistics
Metrologiewet
National Ombudsman Act ofFebruary4, 1981
Netherlands Aliens Act 2000
Netherlands Aliens Act 2000
Netherlands Nationality Act
Provinciewet 1992
Public Assemblies Act (1988, asamended 1994)
The Act of26January 2001 toadopt the [Netherlands] Judicial Officers Act
The Personal Data Protection Act
Vreemdelingenwet 2000
Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Wet Politieregisters (WPOLR)
Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
Wet elektronisch bestuurlijk verkeer
Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Wet inburgering
Wet justitiлle gegevens
Wet opdeinlichtingen- enveiligheidsdiensten 2002
Wet opderechtsbijstand
Act of17November 1994 amending the Civil Code and other legislation inconnection with the incorporation ofprovisions concerning the contract toprovide medical treatment, Stb.1994, 837.
Besluit Politiegegevens
Code ofCriminal Procedure (excerpts police)
Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act 2008
Penitentiary Principles Act
Politiewet 1993
Wet Taakstraffen
Wet politiegegevens
Wet politiegegevens
Wet ter voorkoming van witwassen enfinancieren van terrorisme 2008 (moneylaundering law)
Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafrecht (Penal Code)
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering (Criminal Proceedings Act)
Burgerlijk Wetboek (Civil Code)
Burgerlijk Wetboek Bijzondere Overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek Bijzondere Overeenkomsten (2)
Burgerlijk Wetboek Erfrecht
Burgerlijk Wetboek Personen enFamilierecht
Burgerlijk Wetboek Rechtspersonen
Burgerlijk Wetboek Verkeersmiddelen enVervoer
Burgerlijk Wetboek Vermogensrecht
Burgerlijk Wetboek Zakelijke Rechten
Burgerlijk Wetboek verbintenissenrecht
Uniform aanbestedingsreglement 2001
Wet kinderopvang
Wet opdekansspelen
Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Civil proceedings Act)
Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel
Drank- enHorecawet
E-Commerce Directive
Wetboek van Koophandel
Boek 2BW : Rechtspersonen
DeEuro-OR Richtlijn
Dutch Competition Act
Handelsnaamwet
Handelsregisterwet 1996
Handelsregisterwet 2007
Handelsregisterwet 2007
Mededingingswet (Dutch Competition Act)
The Dutch Works Councils Act
Wet opdeEuopese Ondernemingsraden
Wet opdeOndernemingsraden (WOR)
Arbobesluit
Arbowet
Equal Treatment inEmployment (Age Discrimination) Act
Pensioenwet 2006
Werkloosheidswet
Werkloosheidswet
Wet gelijke behandeling opgrond van leeftijd bij dearbeid
Wet opde (re)integratie arbeidsgehandicapten)
Wet opdeondernemingsraden
Wet opdeondernemingsraden
Wet werk enbijstand
Wet werk enbijstand
Working Conditions Act 1998
Working Conditions Decree
Aanpassingswet burgerservicenummer
Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Embryos Act
Geneesmiddelenwet
Geneesmiddelenwet 2007
Gezondheidswet
Gezondheidswet
Opiumwet
Opiumwet
Opiumwetbesluit
Opiumwetbesluit
The Individual Health Care Professions Act
The Termination ofLife onRequest and Assistance with Suicide (Review Procedures) Act
The donation oforgans act
Warenwet
Wet gebruik burgerservicenummer indezorg
Wet gebruik burgerservicenummer indezorg
Wet inzake bloedvoorziening
Wet inzake bloedvoorziening
Wet milieugevaarlijke stoffen
Wet opdeMedische Keuringen
Wet opdeMedische Keuringen
Wet opdeorgaandonatie
Wet opdeorgaandonatie
Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid
Ziektewet
Zorgverzekeringswet
Mijnbouwbesluit
Mijnbouwregeling
Mijnbouwwet
Mining Act 2003
Mining decree
Mining regulation
Wet arbeid mijnbouw Noordzee
Wet rampen enzware ongevallen
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Uitvoeringsregeling schenk- enerfbelasting
Wet belastingen opmilieugrondslag
Wet inkomstenbelasting 2001
Wet opdekansspelbelasting
Wet opdeloonbelasting 1964
Wet opdemotorrijtuigenbelasting 1994
Wet opdeomzetbelasting 1968
Wet opdevennootschapsbelasting 1969
Audit Firms Supervision Act
Bank Act 1998
Bankwet 1998
Bankwet 1998
Decree onDefinitions pursuant tothe Act onFinancial Supervision (AMvB 2) 12-10-2006
Decree
onMarket Access ofFinancial Undertakings pursuant tothe Act onFinancial Supervision (AMvB 4) 30-09-2008
Decree
onPrudential Rules pursuant tothe Act onFinancial Supervision (AMvB 5) 12-10-2006
Decree
onSpecial Prudential Measures, Investor Compensation and Deposit Guarantees pursuant tothe Act onFin. Supervision(AmvB 6) 12-10-2006
Decree
onfines pursuant tothe Act onFinancial Supervision (AMvB 3) 12-10-2006
Decree
onthe Disclosure ofMajor Holdings and Capital Interests inIssuing institutions (AmvB 9) 12-10-2006
Decree
onthe Prudential Supervision ofFinancial Groups pursuant tothe Wft (AMvB 7) 30-09-2008
Decree
onthe Scope ofthe Provisions ofthe Act onFinancial Supervision (AmvB 4a) 12-10-2006
Decree
onthe Supervision ofthe Conduct ofFinancial Enterprises pursuant tothe Act onFinancial Supervision (AMvB 8) 12-10-2006
Decree
onthe supervision ofaudit firms
Exemption Regulations pursuant tothe Financial Supervision Act 08-11-2007
External
Financial Relations Act 1994
External Financial Relations Act 1994 amendment
Faillissementswet 1893
Faillissementswet 1893
Financial Services Act
Financial Services Decree
Financial Supervision Act
Financial Supervision Act Implementing Regulation 08-11-2007
General
Terms and Conditions DNB— 1February 2009
Market Abuse Decree pursuant tothe Act onFinancial Supervision (AmvB 10) 12-10-2006
Public
Offers (Financial Supervision Act) Decree (AMvB 11) 12-10-2006
Wet
Financiele Betrekkingen Buitenland 1994
Wet Financiele Betrekkingen Buitenland 1994 wijzigingen
Wet melding ongebruikelijke transacties bij financiлle dienstverlening
Wet ophet Financieel Toezicht 2006
Act of31October 1991, containing regulations governing public access togovernment
Besluit van 7mei 2004, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur inverband met aanpassingen aan deTelecommunicatiewet
Dutch Advertising Code
Media Act
Media Decree
Mediabesluit 2008
Mediabesluit 2008
Mediawet 1987
Mediawet 2008
Mediawet 2008
Mediawet 2008
Nederlandse Reclame Code
Personal Data Protection Act
Personal Data Protection Act
Postbesluit 2009
Postwet
Postwet 2009
Telecommunicatiewet
Telecommunicatiewet
Telecommunicatiewet 1998
Besluit luchtvaartuigen 2008
Besluit luchtvaartuigen 2008
Luchtvaartwet
Luchtvaartwet
Netherlands Territorial Sea (Demarcation) Act 1985
Wet Personenvervoer 2000
Boswet
Cadmium Decree 1999, Rules for the manufacture and sale ofproducts containing cadmium
Environment Protection Act.
Environmental Management Act
Environmental Management Act 2004
Experiments onAnimals Act 1997
Flora- enfaunawet
Groundwater Act.
Invoeringswet Waterwet
Marine Pollution Act.
Natuurbeschermingswet 1998
Ontgrondingenwet
Soil Protection Act
The Environmental Management Act,
Waterleidingbesluit
Waterleidingwet
Waterwet 2008
Waterwet 2008
Wet Bodembescherming
Wet Geluidhinder
Wet beheer rijkswaterstaatswerken
Wet milieubeheer
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Wet verontreiniging van oppervlaktewateren
Act onthe supervision ofcollective management organizations for copyright and related rights (2003)
Act onthe supervision ofcollective management organizations for copyright and related rights (2003)
Auteurswet
Auteurswet
Benelux Merkenwet
Copyright (Computer Programmes), Act (Amendment), 07/07/1994
Copyright Act 1912
Copyright Act 1912
Copyright Act 1912
Databankenwet
Database Act
Database Act 1999
Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen ofModellen
Handelsnaamwet
Handelsnaamwet
Integrated Circuits, Act (Consolidation), 28/10/1987 (1996)
Neighbouring Rights Act
Patent Act 1995 (Rijksoctrooiwet 1995)
Patent Act 1995 (Rijksoctrooiwet 1995)
Rijksoctrooiwet 1995
Seeds and Planting Material Act
Trade Marks National Ordinance 1995
Wet opdenaburige rechten
Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- ennaburige rechten
Wet van 6juli 2004 tot aanpassing van deAuteurswet 1912, deWet opdenaburige rechten endeDatabankenwet
Electricity Act
Elektriciteitswet
Elektriciteitswet 1998
Elektriciteitswet 1998 (electricity law)
Gasact
Gaswet 2005
Gaswet 2005
Waterwet 2008
Cadastre Act
Cadastre Organisation Act.
Kadasterwet
Town and Country Planning Act
Wet Inrichting landelijk Gebied (WILG)
Wet ruimtelijke ordening
Besluit Ruimelijke Ordening
Fisheries Act
Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
Pesticides Act 1962.
Plant Diseases Act
Seeds and Planting Material Act
Visserijwet 1963
Wet Ruimtelijke Ordening 2006
Wet Ruimtelijke Ordening 2006
Crisis enHerstelwet 2010
The Dutch DNA Testing (Convicted Persons) Act
The Land Development Act
The Organ Donation Act explained
The Working Hours Act
Waterwet 2008
Waterwet 2008 inhet kort
Wet Ruimtelijke Ordening 2006
Wet Ruimtelijke Ordening 2006
Wet bescherming Persoonsgegevens
Wet bescherming Persoonsgegevens handleiding
Wet schenk- enerfbelasting 2010
Wet schenk- enerfbelasting 2010
Consumer Product Safety Authority
European Environmental Law
Financial Intelligence Unit
Health Law
Institute for Information Law
Juridisch Startpunt
Ministry ofAgriculture
Ministry ofEconomic Affairs
Ministry ofEducation
Ministry ofFinance
Ministry ofForeign Affairs
Ministry ofHealth
Ministry ofHousing, Spatial Planning and Environment
Ministry ofJustice
Ministry ofTransport, Public Works and Water management
Netherlands Authority for the Financial Market
Office ofEnergy Regulation
Overheid
SDU Wettenbank
Social and Economic Council ofthe Netherlands (SER)
Transport and Water Management Inspectorate
Wetboek Online

У Вас появились вопросы?

Свяжитесь с нами по любому удобному Вам телефону, указанному в шапке сайта. Либо отправьте свои вопросы специалисту и получите ответ в течение 15 минут.

Задать вопрос

Вопрос

*
*
 
*
Закрыть